به مناسبت سخنان اول فروردین رهبری

یکی از تلاش هایی که رهبر انقلاب برای نشان دادن کارآمدی انقلاب در اصلی ترین تریبون نظام انجام می دهد همان صحبت هایی است که ایشان در اول فروردین هر سال انجام می دهند.