تجربه مطالعه ی کتب فقهی تجربه ی خوبی بود چرا که کسی که می خواد با توجه به ظرفیت های بومی خودش نظریه ی علمی بدهد نیازمند این است که بداند که در گذشته چگونه این اتفاق می افتاده؟

پس از خوندن بخش هایی از جرقه هایی در موضوعات جدید در ذهنم روشن شد که به درد امروز ما خیلی می خورد!
فصل نهم:خیارات

عقود به دو دسته تقسیم می شود:1- عقد جایز که هر یک از طرفین می تواند هرگاه خواست عقد را بر هم بزند مانند وکالت و ودیعه و..2- عقد لازم که هیچیک از طرفین معامله حق برهم زدن را ندارد مگر به دو طریق:

الف- هر دو در بر هم زدن توافق نمایند که اقاله گویند.

ب- به جهت وجود سببی می توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را خیار می گویند.

سه نوع خیار داریم:1- امری است راجع به یکی از عوضین (مبیع و ثمن)مانند خیار عیب

2- امری است قائم به عقد که به قرارداد شارع است مانند خیار مجلس

3- امری است مربوط به متبایعین و قراردادی است میان آن دو مثل خیار شرط