یکی از علوم بنیادین که می تواند زمینه ساز رشد علمی چشم گیر در تمدن سازی و پیشرفت های تکنولوژیک و بازتولید هویت بومی و ملی یک کشور شود تاریخ است.حال با توجه به اعتقادات شیعیان مبتنی بر اینکه حجت الهی همیشه در زمین است و کسی که تاریخ را اوست که به جلو می برد و تطورات به دست اوست تاریخ نیز رنگ قدسی به خود می پذیرد.

اما در برهه ی کنونی این امر اهمیتی مضاف  پیدا می کند و آن قرار گرفتن شیعیان در دوران غیبت کبری است که هر لحظه ممکن است منجر به امر ظهور شود حال اگر بخواهیم از پارادایم اصلی تاریخ نویسی سکولار خارج شویم و نگاهی قدسی به روند تاریخ نویسی داشته باشیم و به طوری تاریخ نویسی کنیم که آیندگان نه تنها ما را تخطئه نکنند بلکه بر بلندنگری و نقش ما در هدایت نسل های آینده ی مباهات کنند به نظر می رسد که باید "تاریخ نویسی هدایتی"را پیشنهاد داد.به این معنا که گزارشات تاریخی و نحوه ی حرکت بشر امروز را به گونه ای باید گزارش داد که "چه ارتباطی با هدایت امروز و آینده ما دارد؟؟" به عنوان مثال باید یکی از پدیده هایی که به شکل دقیق گزارش شود همانا سرگشتگی مردمان قرن 21 است از مکتب های مختلف،حکومت های مختلف،جنگ های خانمان سوز،چند طبقگی های بی سابقه،افول شدید اخلاقی و انسانی و....که تمامی این ها برای آیندگان لزوم فهم اضطرار الی الحجه را بازنمایی کند.

تلفیق تاریخ نویسی هدایتی با موضوع مهدویت یکی از عرصه هایی است که می تواند روی مطالعات تمدنی و آینده پژوهی تاثیر جدی بگذارد.

علاوه بر این نقش بی سابقه ی رسانه ها از جمله فیلم ها ،فیلم های سینمایی ،عکس و...در بازنمایی تاریخ برای آیندگان و از طرفی ظرفیت خاص رسانه ها در محدود کردن نمایش واقعیت بیرونی سبب می شود از جهت اول مسائل الهیاتی و فرهنگی به این موضوع بپردازند و از طرف دیگر عالمان علوم ارتباطات در تحلیل محتوای این نوع گزارش دهی.در نتیجه رشته ی فرهنگ و ارتباطات می تواند محمل مناسبی برای مطالعاتی ازین سنخ باشد.