بنا به مناسبتی خواستم ببینم که در کلان ترین کتاب فقهی شیعه که تمامی نقل قول های فقهی را در تمام ابواب فقه جمع آوری کرده با ببینم بخاطر همین فقط لیست ابواب کتاب جواهر رو در آوردم شاید به درد شما هم بخوره تا بدونید به صورت اجتهادی روی چه موضوعاتی فقهای شیعه کار کردند.

1-طهارت

2-صلاه

3-زکات

4-خمس

5-صوم

6- کتاب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر : جلد 21

7-تجارت:جلد 22

8-رهن :جلد 25

9-حجر و ضمان و صلح و شرکه و مضاربه و مزارعه و مساقاه: جلد 27

10-وقوف و صدقات و السکنی و هبات و سبق و الرمایه و وصایا ج 28

11-نکاح:جلد 29

12-طلاق : جلد 32

13-اللعان و عتق :جلد 34

14-کتاب اقرار و ایمان و النذر: جلد 35

15-صید و ذباحه و اطمعه و اشربه : جلد 36

16-غصب و شفعه: جلد 37

17-احیاء موات و ارض و لقطه:جلد 38

18-فرائض : جلد 39

19-قضاء: جلد 40

20-شهادات و حدود:جلد 41

21-قصاص : جلد 42

22-دیات:جلد 43

جالبی که در ابواب است این است که از عبادات شروع می شود و به مسائل اجتماعی که اولویت دار اجتماعی و درنهایت مسائل حقوقی می پردازد و مسائل و تبویب به نظر می رسد یک نظم اخلاقی و اجتماعی را داراست.