تو این پست به نقد دکتر محسنیان به پیشنویس قانون سازمان رسانه ای می پردازد.

لازم به ذکره که معون وزیر هم از ایشون تلویحا تشکر کردند.

به اینجا رجوع کنید.