برای دستیابی به اسلحه های خیلی خطرناک به راحتی می توانید در مشهد از مغازه ها خریداری کنید.

برای باور کردن به ادامه مطلب رجوع کنید.از انواع اسحله یکی اش میتونه نارنجک باشه!!!!

 اینو بیشتر گفتم تا معلوم بشه تفاوت های فرهنگی چقدر موثره در زیست بوم یکنفر.

اینجا رو نگاه کنید.